CAT | ESP

Principals tractats

Els tractats són els textos jurídics que reconeixen drets a les persones i estableixen obligacions per als Estats integrants. 

A continuació, s'enumeren els principals tractats de drets humans ratificats per l'Estat espanyol, amb l'enllaç al corresponent òrgan de vigilància que vetlla pel seu compliment.

 

Tractat Òrgan de vigilància Data de ratificació
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals Tribunal Europeu de Drets Humans

04/10/1979

Protocol Addicional al Conveni Europeu, que afegeix drets fonamentals, a més dels protegits pel Conveni Tribunal Europeu de Drets Humans 27/11/1990
Protocol No. 4 al Conveni Europeu, que afegeix drets fonamentals, a més dels protegits pel Conveni Tribunal Europeu de Drets Humans

16/09/2009

Protocol No. 6 al Conveni Europeu, relatiu a l'abolició de la pena de mort

Tribunal Europeu de Drets Humans

14/01/1985
Protocol No. 7 al Conveni Europeu, que afegeix drets fonamentals, a més dels protegits pel Conveni Tribunal Europeu de Drets Humans 16/09/2009
Protocol No. 12 al Conveni Europeu, que afegeix drets fonamentals, a més dels protegits pel Conveni Tribunal Europeu de Drets Humans 13/02/2008
Protocol No. 13 al Conveni Europeu, relatiu a l'abolició de la pena de mort en totes les circumstàncies Tribunal Europeu de Drets Humans 16/12/2009
Carta Social Europea Comitè Europeu de Drets Socials 24/11/1977
Carta Social Europea Revisada Comitè Europeu de Drets Socials 03/05/1996
Conveni Europeu relatiu a l'Estatut del Treballador Migrant Consell d'Europa 06/05/1980
Conveni per a la Protecció de les Persones pel que fa al Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal

Comitè Consultiu

31/01/1984
Protocol Addicional al Conveni per a la Protecció de les Persones pel que fa al Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, a les autoritats de control i als fluxos transfronterers de dades Comitè Consultiu 03/06/2010
Conveni Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura 02/05/1989
Conveni Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals Comitè Assessor 01/09/1995
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries Comitè d'Experts 09/04/2001
Conveni Europeu sobre l'Exercici dels Drets de l'Infant Comitè Directiu dels Drets del Nen 18/12/2014
Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i la Dignitat de l'Ésser Humà pel que fa a les aplicacions de la Biologia i la Medicina Tribunal Europeu de Drets Humans
(té la facultat d'interpretar-ho)
01/09/1999
Protocol Addicional al Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i la Dignitat de l'Ésser Humà pel que fa a les aplicacions de la Biologia i la Medicina, pel qual es prohibeix la clonació d'éssers humans Tribunal Europeu de Drets Humans
(té la facultat d'interpretar-ho)
24/01/2000
Conveni sobre la Ciberdelinqüència - 03/06/2010
Protocol Addicional al Conveni sobre la Ciberdelinqüència, relatiu a la penalització d'actes d'índole racista i xenòfoba comesos per mitjà de sistemes informàtics - 18/12/2014
Conveni sobre la Lluita contra el Tràfic d'Éssers Humans GRETA 09/07/2008
Carta sobre l'Educació per a la Ciutadania Democràtica i l'Educació en Drets Humans - Adoptada en el marc de la Recomanació CM/Rec(2010)7 del Comitè de Ministres
Conveni sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica GREVIO 10/04/2014
Convenció sobre la Protecció dels nens contra l'Explotació Sexual i l'Abús Sexual Comitè de les Parts/Comitè de Lanzarote 05/08/2010

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa