CAT | ESP

Tractats i comitès

Els mecanismes convencionals de protecció són establerts pels tractats internacionals de drets humans. La seva funció és vetllar per la correcta aplicació del tractat, supervisant que els Estats compleixen les seves obligacions.

Cadascun dels nou tractats té el seu propi òrgan de vigilància, són els anomenats comitès. Aquests estan integrats per persones expertes escollides pels Estats membres, tenint en compte criteris de distribució geogràfica, representació de la diversitat cultural i els principals sistemes jurídics del món.

Les funcions de cada comitè poden ser molt variades, però les principals i més comunes són tres:

 

Els Estats membres de cadascun dels tractats han de presentar Informes Periòdics de Tractats (IPT), mitjançant els quals donen coneixement al Comitè del grau d'observança de les obligacions assumides en ratificar els tractats i de les mesures que han adoptat per donar-los compliment. 

 

Les queixes interestatals són presentades per un Estat membre contra un altre, denunciant determinada violació al pacte o conveni en qüestió. Les individuals són iniciades per una persona o grup de persones contra un Estat perquè consideren que han estat víctimes d'una violació dels drets recollits en els respectius tractats.

 

Alguns dels Comitès tenen la facultat de fer investigacions d'ofici. Aquest mecanisme s’inicia un cop el Comitè competent rep informació fidedigna que indica que en un Estat s’estan produint greus violacions de les disposicions recollides en el pacte o convenció. En aquest cas, es durà a terme una investigació confidencial que, si cal, inclourà una visita al país implicat.

 

A més, els Comitès també desenvolupen una funció interpretativa de les disposicions dels pactes o convenis. Aquesta funció pren la forma d’observacions o recomanacions generals, on es recullen comentaris i precisions que defineixen l’abast i contingut dels drets recollits en aquests pactes.

A continuació s'enumeren els principals tractats, amb l'enllaç als seus comitès, la data de presentació del proper informe (per part de l’Estat Espanyol) i el moment en què serà examinat.

 

      PRÒXIM EXAMEN
TRACTAT MECANISME

ÚLTIMES OF

Qüestions prèvies sol·licitades pel Comitè Resposta de l'Estat Data de l'examen

Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial (1965) 

Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació Racial (CERD) 21/06/2016 21/06/2016 16/02/2022 - Informes 24è a 26è combinats Prevista abril/maig 2025 (data pendent de concretar)
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) (1966) Comitè de Drets
Humans (CCPR)
16/08/2015 03/12/2019 No presentades. Data límit 16/11/2020 Estava fixat pel 24 juliol 2020. Pròxim previst per 2024
Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i
Culturals
(PIDESC) (1966)
Comitè de Drets Económics, Socials i Culturals (CESCR) 25/04/2018 No enviades pel CESCR.

Data orientativa: setembre 2022.
Espanya havia d'enviar el setè informe fins al 31 març 2023​  Pendent
Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (1979) Comitè per a l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW) 30/05/2023 -

Espanya ha d'enviar resposta a llista de qüestions prèvies el maig 2025

Pendent

Convenció contra la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants (1984) Comitè contra la Tortura (CAT) 24/08/2023 - - Pendent
Convenció sobre els Drets del Nen (1989) Comitè dels Drets de l'Infant (CRC) 05/03/2018 22/03/2023 S'insta l'Estat a enviar resposta abans del 15/02/2024 Pendent
Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars (1990) Comitè sobre Treballadors Migratoris (CMW) - - - -
Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (2006) Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CRPD) 13/05/2019 No enviades pel CRPD.
Data orientativa juliol 2024.
02/01/2025 Llista qüestions prèvies prevista per 2024 (data pendent de confirmar)
Convenció Internacional per a la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades (2006) Comitè contra la Desaparició Forçada de Persones (CED) 04/11/2021 No enviades pel CED. 27/09/2024 Pendent

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa