CAT | ESP
Formació

Seminari Taller - Orientació Sexual i Identitat de Gènere. Els Drets Humans menys entesos

6è Seminari taller de la Carta de Drets Humans Emergents

- Drets humans i drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) des d'una perspectiva internacional, a càrrec de David Montero responsable de relacions internacionals de la Federació Estatal de LGTB.
 
- La protecció dels drets de les minories sexuals pel Tribunal Europeu de Drets Humans, a càrrec de Guillem Cano, jurista del Tribunal Europeu de Drets Humans.

- Un cop aconseguits els drets formals, quins són els nous reptes? L'educació contra l'homofòbia, a càrrec de Marc Llombart, president de l'associació Sinvergüenza.
Seminari Taller - Orientació Sexual i Identitat de Gènere. Els Drets Humans menys entesos

Dates: 21/05/2008 al 23/05/2008

Tipus: Presencial

Lloc: Institut de Drets Humans de Catalunya


El desenvolupament dels drets LGTB (lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals) en el règim internacional dels drets humans és fonamental per aconseguir la protecció efectiva dels drets d'aquest col·lectiu. En efecte, el col·lectiu LGTB reivindica la necessitat de reconèixer legal i socialment la seva dignitat – tant individual com col·lectiva –  i l'eliminació de les legislacions que restringeixen els seus drets.

La protecció i garantia dels drets humans del col·lectiu LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) són també objecte de la DUDHE. Les qüestions d'orientació sexual i identitat de gènere en la Declaració dels Drets Humans Emergents es contemplen de la següent manera:

Principi de gènere. Integra una dimensió de gènere que cerca posicionar els drets de les dones, i els reconeix tant des d'una perspectiva de discriminació positiva com des de la seva necessària inclusió transversal en tot l'entramat d'aquesta Declaració de Drets. Així mateix, reivindica el reconeixement a la diversitat sexual i la dimensió de gènere des de la masculinitat.

Títol I. Dret a la democràcia igualitària

Article 4

Dret a la igualtat de drets plena i efectiva. Tots els éssers humans i tota comunitat tenen dret a la igualtat de drets plena i efectiva.

Aquest dret humà fonamental comprèn els següents drets:

1.      El dret a la igualtat d'oportunitats, que reconeix els drets continguts en aquesta Declaració sense cap tipus de discriminació per qüestions de raça, ètnia, color, gènere o orientació sexual, característiques genètiques, idioma, religió, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, origen nacional o social, pertinença a grup minoritari, naixement, discapacitat, edat o qualsevol altre condició.

Per a la realització de la igualtat, es tindrà en compte l'existència i superació de les desigualtats de fet que la menyscabin, així com la importància d'identificar i satisfer necessitats particulars de grups humans i comunitats, derivats de la seva condició o situació, sempre que això no redundi en discriminacions contra altres grups humans.

Títol III. Dret a la democràcia paritària

Article 6

Dret a la democràcia paritària. Dones i homes tenen dret a la democràcia paritària.

Aquest dret humà fonamental comprèn els següents drets:

1.      El dret a la igualtat, que significa que les dones en totes les societats sense excepció, tenen dret a la igualtat d'estatus jurídic, polític, econòmic, social, laboral i cultural en relació amb els homes. El principi d'igualtat afavoreix l'adopció de mesures preferents de protecció en favor de les dones en l'àmbit local, nacional i internacional.

2.      El dret a l'autodeterminació personal i a la diversitat i autonomia sexual, que reconeix a tota persona el dret a exercir la seva llibertat i orientació sexual, així com  l'adopció d'infants, sense cap discriminació.

3.      El dret a la salut reproductiva, que reconeix els drets sexuals i reproductius de tota persona i el dret d'homes i dones a la tutela de la paternitat i la maternitat, inclosa la que té lloc fora del matrimoni. Tota dona té dret a accedir a serveis de salut reproductiva, ginecològica i obstetrícia de qualitat, així com al gaudi de la plena sexualitat.

Dirigit a

General.

Professorat

David Montero, responsable de relacions internacionals de la Federació Estatal de LGTB

Guillem Cano, jurista del Tribunal Europeu de Drets Humans

Marc Llombart, president de l'associació Sinvergüenza

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits