Català | Castellano

Segueix-nos a:

Butlletí de l'IDHC

Subscriu-te ara

Agenda i calendari d'actes

[Taula rodona] La intel·ligència artificial i els drets digitals davant la discriminació algorítmica: on estem?

Quan:
14 de juliol del 2022, 11:30

On:
Universitat d'Alacant | Sala de Judicis de la Facultat de Dret


[VII Congrés Internacional] El tiempo de los derechos

Quan:
Del 6 al 7 d'octubre del 2022, 10:00

On:
Universidad de Valladolid


Visita d'estudi al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans 2022

Quan:
Del 10 al 14 d'octubre del 2022


Veure més

Associa't a l'IDHC

El teu gra de sorra

A l'IDHC treballem per fer avançar l'història del drets humans. Una història en la que totes i tots nosaltres tenim un paper a jugar.

En vols formar part?

Sistema Universal de Protecció dels Drets Humans

A continuació es facilita una breu guia per accedir als diferents mecanismes de garantia dels Tractats davant dels Comitès, tant per presentar un informe paral·lel o alternatiu al de l'Estat (també conegut com informe ombra), com per accedir als procediments per presentar denúncies individuals en virtut dels Tractats de Drets Humans de l'ONU. 

Procediment per presentar un informe alternatiu o paral·lel

Procediments per presentar denúncies individuals en virtut del Tractats de Drets Humans de l'ONU

Procediment per presentar un informe alternatiu o paral·lel

En general, els informes paral·lels o alternatius estan redactats per ONG o coalicions d’ONG i es presenten davant dels Comitès supervisors dels Tractats Internacionals de Drets Humans. Els Estats que han ratificat aquests Tractats estan obligats a presentar informes periòdics relacionats amb els progressos realitzats en relació amb l’aplicació del Tractat, però els informes paral·lels serveixen establir mirades crítiques de la societat civil als informes oficials. També pot passar que els governs incompleixin les seves obligacions i no presentin els informes o que no els posin a disposició de les ONG. En aquest cas, els informes alternatius seran una font important d’informació pel Comitè.

No hi ha un model concret per elaborar els informes paral·lels, però des de les Nacions Unides s’estableixen algunes pautes i suggeriments

Determinar les prioritats 

Si es disposa del temps i dels mitjans adequats es pot elaborar un informe ampli que repassi tots els aspectes del Tractat en qüestió. En cas contrari, és millor dedicar-se a la investigació d’un número limitat de qüestions considerades fonamentals.

Prioritzar els informes conjunts

Es considera que un sol informe paral·lel amb el suport de diferents organitzacions és més influent que presentacions disperses. Tot i així, en ocasions pot ser necessari preparar informes separats per abordar qüestions sobre les quals no existeix un consens ampli.

Contingut formal

Es pot incloure una breu ressenya del país, preferiblement complementària a la presentada per l’Estat. Si es fa referència a l’informe de l’Estat, es recomana assenyalar la secció o paràgraf de l’informe oficial al qual es fa referència. També es suggereix transcriure els articles rellevants de la Constitució, lleis i sentències que serveixin per il·lustrar les diferents denúncies.

No hi ha un sistema de traducció d’informes paral·lels i alternatius, per tant, si l’informe original no està escrit en anglès caldrà subministrar-ne una traducció. L’informe ha d’incloure un índex i números de pàgina. És recomanable incloure un resum executiu en les tres primeres pàgines. S’han d’incloure també informacions sobre les fonts utilitzades, els autors i les ONG que donen suport a l’informe. 

Sobre les denúncies en si

És important anomenar els actors responsables dels incompliments que es denuncien. També és fonamental adjuntar documentació relacionada amb allò que s’està denunciant, per exemple, articles de diaris, estudis de casos, estadístiques, etc. Els redactors s’han d’assegurar que tot el que diu l’informe és clar, exacte i es bassa en proves verificables. L’informe serà més fiable i exacte si és el producte d’una redacció col·lectiva. Finalment, també es suggereix que s’incloguin recomanacions concretes sobre els aspectes a millorar o a canviar.  

Divulgació de l’informe 

Hi ha mecanismes concrets per la presentació d’informes davant dels òrgans supervisors de Tractats, per exemple el Comitè per l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona té grups de treball que es reuneixen abans dels períodes de sessions per establir el programa de diàleg entre el Comitè i el govern que és objecte d’examen, per tant és important enviar un informe, o almenys un resum, abans d’aquestes reunions. Més tard, també s’hauria de presentar un informe complet a temps pels períodes de sessions oficials, en les quals es presenta o s’examina l’informe governamental. El calendari de sessions oficials és públic, les dates concretes per l'Estat Espanyol estan recopilades a la taula del començament de la pàgina.

Per a més informació sobre com elaborar un informe alternatiu podeu consultar aquesta pàgina del Centre Virtual de Coneixement per posar fi a la violència contra Dones i Nenes o podeu consultar algun informe alternatiu, com aquest, presentat per l'IDHC, conjuntament amb Noves Vies, SOS Racisme i Unió Romaní davant del Comitè encarregat d'examinar el compliment de la Convenció per l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial. 


Procediments per presentar denúncies individuals en virtut dels Tractats de Drets Humans de l’ONU

Contra qui es pot presentar la denúncia

Les denúncies individuals per vulneració dels Tractats de Drets Humans només es poden presentar contra un Estat que compleixi dues condicions:

  • L’Estat ha de ser part del Tractat
  • L’Estat part ha d’haver reconegut la competència del Comitè encarregat del Tractat per rebre i examinar les denúncies

Qui pot presentar la denúncia

Qualsevol persona pot presentar una denúncia contra un Estat que compleixi els requisits anteriors, al·legant que s’han vulnerat els seus drets consagrats en el Tractat corresponent. També es poden presentar denúncies en nom d’altres persones en cas que es disposi del seu consentiment, excepte si aquesta persona no està en condicions de donar-lo.

Per presentar la denúncia no cal advocat, tot i que es recomana assessorament jurídic. També es recomana utilitzar els formularis proporcionats per NU.

Quan es poden presentar les denúncies

En principi, les denúncies es poden presentar quan s’han exhaurit tots els recursos interns per poder accedir a aquest mecanisme, excepte si els mecanismes interns s’han allargat indegudament, el demandant no hi té accés o s’al·lega qualsevol altre motiu justificat. No hi ha uns terminis de presentació de la denúncia concrets, però si és un període molt prolongat es pot considerar el cas inadmissible.

Procediment

Una vegada presentat el recurs, el comitè decidirà si el cas queda registrat a una llista de casos a examinar i s’informa a l’autor de la denúncia i a l’Estat.

El procediment es divideix en dues fases:

  • Admissibilitat: requisits formals que ha de tenir la denúncia perquè el comitè competent examini la substància, per exemple, la violació denunciada ha de tenir relació efectiva amb els drets protegits pel Tractat o si la denúncia està fundada. També es declararà inadmissible en cas que l’assumpte s’hagi sotmès a alguna jurisdicció internacional.
  • Examen de fons: Una vegada s’ha declarat l’admissibilitat del procediment, es procedeix a l’examen de la substància.

Decisió del Comitè

Les decisions del Comitè no es poden apel·lar i com a norma general són definitives. Poden haver-hi dos tipus de decisions:

  • El Comitè decideix que la denúncia és inadmissible o que no s’ha violat el Tractat: en aquest supòsit es tanca el cas
  • El Comitè decideix que els fets exposats posen de manifest una violació de l’Estat: en aquest supòsit es convida l’Estat a presentar informació sobre les mesures que adopti per aplicar les recomanacions en un termini de 180 dies. Si l’Estat no pren les mesures necessàries s’estableix un procediment de diàleg que no es tanca fins que s’adoptin les mesures satisfactòries.

Les decisions del Comitè s’han d’entendre com una interpretació autoritzada dels Tractats però s’ha de tenir en compte que no són jurídicament vinculants. 

Font: Guia de Nacions Unides de "Procediments per presentar denúncies individuals en virtut dels tractats de drets humans de les Nacions Unides"

C/ Avinyó, 44 2ª | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72 | +34 655 856 163
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Mapa web | Contacte

Pàgina web x Space Bits