Català | Castellano

Segueix-nos a:

Butlletí de l'IDHC

Subscriu-te ara

Agenda i calendari d'actes

[Enviament de comunicacions] VII Congrés Internacional: El tiempo de los derechos

Quan:
Del 6 de maig a l'1 de juliol del 2022, 10:00

On:
Enviament per correu electrònic a 7congreso@redtiempodelosderechos.com


[Esdeveniment paral·lel al Consell de Drets Humans] Drets Humans i Noves Tecnologies. La vigilància il·legal com a desafiament global a la democràcia, els drets humans i el seu impacte en la societat civil

Quan:
30 de juny del 2022, 13:00

On:
Geneva Press Club, Espace Attic | Domaine de Penthes, Chemin de l’Impératrice 18, CH – 1292 Pregny-Chambés


[Taula rodona] La intel·ligència artificial i els drets digitals davant la discriminació algorítmica: on estem?

Quan:
14 de juliol del 2022, 11:30

On:
Universitat d'Alacant | Sala de Judicis de la Facultat de Dret


Veure més

Associa't a l'IDHC

El teu gra de sorra

A l'IDHC treballem per fer avançar l'història del drets humans. Una història en la que totes i tots nosaltres tenim un paper a jugar.

En vols formar part?

Estatuts

Descarregar en PDF

Capítol I. NOM, OBJECTIU, DOMICILI, ÀMBIT I RELACIONS

Article 1. Amb el nom d’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) es constitueix aquesta entitat, per temps indefinit i sense ànim de lucre, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2. La finalitat de l’IDHC és d’una banda, contribuir a crear societats més justes i igualitàries a través de la promoció i el reforçament del respecte, la protecció i la garantia dels drets humans de totes les persones, especialment dels col·lectius més vulnerabilitzats, tant a l’estat espanyol com a altres països, incloent els països empobrits, i d’altra millorar el desenvolupament humà, especialment en les dimensions relatives a la promoció de coneixement, de la participació en la vida política i la comunitat, de la seguretat humana i de la realització dels drets, amb una atenció especial a la igualtat de gènere i la no discriminació. 

Les vies d’actuació per a aconseguir aquestes finalitats són:

 • La formació destinada a l’enfortiment de capacitats i l’apoderament dels actors clau: societat civil, administracions, activistes, professionals de diversos sectors, així com de la ciutadania en general, a través de l’educació per la pau, en drets humans i pel desenvolupament.
 • La recerca per l’acció des d’una perspectiva interdisciplinària amb l’objectiu de generar coneixements que informin tant les polítiques públiques com les accions de la societat civil.
 • La incidència política a nivell local, estatal i internacional orientada a la mobilització i l’acció social, així com a la vigilància i la denúncia de les violacions de drets humans, i a la difusió i divulgació de les normes i estàndards de drets humans.
 • L’assessorament als titulars d’obligacions i responsabilitats en matèria de drets humans, per a desenvolupar, millorar i aprofundir els seus rols en la protecció, la garantia i la defensa d’aquests drets. 
 • La participació i l’acompanyament de processos d’elaboració de polítiques públiques, de formulació o revisió de legislació, de construcció d’institucions per la salvaguarda dels drets humans.
 • La cooperació al desenvolupament.

Article 3.

1) El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona i radica a l’avinguda Meridiana número 32. La Junta Directiva pot establir els locals i dependències que acordi, sigui a la ciutat de la seva seu o a qualsevol altra població de Catalunya, i en donarà compte a la primera Assemblea General que se celebri.

2) Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, DRETS I DEURES

Article 4. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipades, necessitaran el consentiment dels pares o tutors per ser socis/es de ple dret amb dret de vot a les assemblees generals, però no podran ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Les persones menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
 3. L’objecte i activitat de la persona jurídica ha de ser compatible amb els objectes i finalitats de l’IDHC.
 4. Per integrar-se a la associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà la decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

Article 5. Són drets de les persones membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
 7. Ser escoltades en audiència prèvia en el tràmit del procediment sancionador previst en l’article 30.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Proposar la creació de comissions i grups de treball.
 11. Tenir accés a un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6. Són deures de les persones membres de l’associació:

 1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades per l’IDHC i aprovades d'acord amb l’Estatut.
 3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7. Són causes per causar baixa de l'associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar-ho per escrit a l’associació.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Ser sancionat o sancionada amb l’expulsió de l'associació com a resultat del procediment disciplinari establert al art. 30.

Capítol III.  ÒRGANS DIRECTIUS

ASSEMBLEA GENERAL

Article 8.

1) L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; les persones membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2) Les persones membres de l'associació, reunides en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3) Tothom queda subjecte als acords de l'Assemblea General, incloent-hi les persones membres absents, aquelles que en discrepin i les presents que s'hagin abstingut de votar.

Article 9. L'Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals de l’IDHC.
 2. Elegir i separar les persones membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Aprovar el pla general d’activitats de l’associació, assenyalar les prioritats de treball i les orientacions generals necessàries per dur a terme els objectius.
 5. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació. 
 6. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 7. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 8. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 9. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 10. Conèixer les sol·licituds presentades per ser membre de l’IDHC, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
 11. Ratificar, si s’escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 12. Aprovar la prestació de béns o drets de l’IDHC en garantia de crèdits per import no superior al 20% del pressupost.
 13. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 10.

1) L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2) La Junta Directiva pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % de les persones associades; en aquest cas, l'assemblea s’ha de celebrar dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 11.

1) L'Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2) La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat per via telemàtica a l’adreça electrònica que consti en el registre actualitzat de persones membres de l’associació.

3) Les reunions de l'Assemblea General, les presideix la Presidència de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, la Vicepresidència, o el o la vocal de més edat de la Junta. Ha d'actuar com a secretari o secretària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. Si no hi és, l’ha de substituir el o la vocal de menys edat de la Junta.

4) La secretaria estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb la Presidència. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

5) Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni però, en qualsevol cas, cinc dies abans de la reunió, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12.

1) L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. 

2) El 10 % dels socis i sòcies poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 13.

1) En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada persona membre de l'associació.

2) Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.

3) Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis i sòcies  presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). 

4) L’elecció de la Junta Directiva es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

5) Les candidatures a la Junta Directiva que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies  i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

JUNTA DIRECTIVA

Article 14.

1) La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, la Tresoreria i les vocalies, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2) L'elecció de les persones membres de la Junta Directiva, que han d’estar associades i ser majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3) El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel Secretari o Secretària sortint amb el vistiplau de la Presidència sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.

4) Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15.

1) Els càrrecs de la Junta Directiva s’exerciran durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2) El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 • Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
 • Incapacitat o inhabilitació.
 • Renúncia notificada a la Junta Directiva.
 • Separació acordada per l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

3) Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16. La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, ha de complir les decisions preses per l'Assemblea General d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
 4. Proposar a l'Assemblea General l'establiment i modificació de les quotes que les persones membres de l'associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici i els pressupostos de l'exercici següent a l'Assemblea General perquè els aprovi.
 7. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 8. Establir comissions i grups de treball o bé aprovar la creació de les comissions o grups de treball que hagin estat proposats pels socis i sòcies, amb l’objectiu d’aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquestes comissions o grups de treball projectin dur a terme.
 9. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada comissió o grup de treball, a proposta de les mateixes comissions o grups de treball.
 10. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.
 11. Autoritzar a la Tresoreria a obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. 
 12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 13. Establir i/o modificar el reglament de règim interior de funcionament de la Junta Directiva.
 14. Nomenar la direcció, contractar els empleats que l'associació pugui necessitar i establir el marc de condicions de treball i règim disciplinari del personal laboral i, en el seu cas, modificar-les.
 15. Sancionar les infraccions comeses per les persones associades, segons es recull al règim disciplinari d’aquests estatuts
 16. Qualsevol altra facultat que li hagi estat delegada expressament.

Article 17.

1) La Junta Directiva, convocada prèviament per la Presidència o per la persona que l’hagi de substituir, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

2) S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la Presidència la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol•licita un terç de les persones que en formen part.

Article 18.

1) La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un de les persones que la componen.

2) Les persones que formen part de la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del President o Presidenta i del Secretari o Secretària o bé de les persones que els substitueixin és sempre necessària. 

3) La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots de les persones assistents.

Article 19.

1) La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços de la seva composició.

2) També pot nomenar, amb el mateix quòrum, a un, a una o bé diversos mandataris o mandatàries per exercir la funció que se’ls confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

3) No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

4) Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar la Secretaria i la Presidència. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA

Article 20.

1) Són pròpies de la Presidència les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretaria de l'associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2) La Presidència és substituïda, en cas d'absència o malaltia, per la Vicepresidència o bé la vocalia de més edat de la Junta, per aquest ordre.

SECRETARIA 

Article 21. La Secretaria ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el registre de les persones associades.

TRESORERIA

Article 22. La Tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes i donarà compliment de les ordres de pagament aprovades per la Presidència.

DIRECCIÓ

Article 23. Són pròpies de la Direcció les funcions següents:

 1. Dirigir el funcionament de l’IDHC d'acord amb les directrius generals determinades per la Junta Directiva.
 2. Dissenyar i supervisar, en col·laboració amb la Junta Directiva, els continguts de les activitats, programes i projectes de l’IDHC.
 3. Assumir per delegació de la Presidència, si escau, la representació legal de l’associació davant les institucions públiques i privades: signatura de convenis, subscripció d’acords, sol·licitud de subvencions, etc.

Capítol IV.  MEMBRESIA HONORÍFICA

PRESIDÈNCIA D’HONOR

Article 24.

1) Podran ser nomenats Presidents o Presidentes d’Honor de l’IDHC aquells membres que hagin exercit les funcions de Presidència o altres funcions directives i que hagin contribuït de forma rellevant a la promoció del drets humans.

2) Seran nomenats per l’Assemblea a proposta de la Junta Directiva.

SOCIS I SÒCIES D’HONOR

Article 25.

1) Podran ser nomenats Socis o Sòcies d’Honor de l’associació aquelles persones que hagin contribuït de forma rellevant a la promoció del drets humans.

2) Seran nomenats per l’Assemblea a proposta de la Junta Directiva.

Capítol V.  DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 26. Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars, públiques o privades.
 3. Les donacions, herències o llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27. Totes les persones membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28. L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29. En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures de la Presidència, la Tresoreria i la Secretaria.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la de la Tresoreria o bé la de la Presidència.

Capítol VI. DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 30. La Junta Directiva  pot sancionar les infraccions comeses per les persones associades. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomenarà una persona instructora que tramitarà l'expedient sancionador i proposarà la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts de les persones que componen la Junta Directiva, l'adoptarà aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol•licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que hi que tingui lloc.

Capítol VII. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Article 31. L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32.

1) Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2) L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3) Les persones associades estan exemptes de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que elles mateixes hagin contret voluntàriament.

4) El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor dels drets humans.

5) Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, seran competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En cas de modificar-se la personalitat jurídica de l'Institut de Drets Humans de Catalunya per constituir-se una fundació o una altre tipus d'entitat, la Junta Directiva assumirà les funcions necessàries per crear i executar el procés constitutiu.

DILIGÈNCIA

Aquests Estatuts varen ser aprovats per l’Assemblea General de l'Institut de Drets Humans de Catalunya de data 20 de juny de 2017 i que modifica els Estatuts que van ser aprovats els dies 21 de juny de 1983, 26 de maig de 1987, 12 de juny de 1991, 29 de juliol de 2003, 5 de març de 2004, 8 d’octubre de 2007 i, 28 d’abril de 2011, respectivament.

Descarregar en PDF

C/ Avinyó, 44 2ª | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72 | +34 655 856 163
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Mapa web | Contacte

Pàgina web x Space Bits