Eixos d'actuació

Per a contribuir a la realització efectiva dels drets humans, en l'IDHC duem a terme el nostre treball en tres eixos d'actuació principals, interdependents i que es reforcen entre si.

Formació

La formació és l'eina clau en els processos de conscienciació, d'assumpció d'obligacions i responsabilitats i d'exigibilitat de drets, així com en els de millora del reconeixement, l'aplicació i la garantia dels drets humans.

Recerca

La recerca és el mecanisme per aprofundir i produir el coneixement que permeti nodrir la incidència i la formació. A partir de la reflexió i l’anàlisi vol contribuir a generar eines i propostes per al (re)coneixement, la implementació i el desenvolupament dels drets humans, així com per la seva exigibilitat.

Es caracteritza pel rigor, per combinar sabers de diverses disciplines i per mirar de connectar l’acadèmia amb les administracions públiques i la societat civil, a nivell local i global.

Incidència

La incidència té com a objectius incorporar els drets humans, en els seus estàndards més elevats, en les polítiques públiques, la legislació a diferents nivells i rangs, i als serveis per a la ciutadania, denunciar-ne les vulneracions i generar nous instruments i mecanismes pel desenvolupament dels drets humans.

A més, de manera transversal posem en pràctica dos eixos estratègics imprescindibles per al desenvolupament de la formació, la recerca i la incidència.

Comunicació

La comunicació es planteja com el procés que impulsa i vetlla per la relació entre l'IDHC i els seus col·lectius prioritaris, tot contribuint al coneixement de les normes i estàndards internacionals dels drets humans i vetllant per la imatge i prestigi de l'entitat. Constitueix un eix estratègic transversal i instrumental al servei de la consecució dels objectius de formació, recerca i incidència, amb les eines i canals propis de la comunicació. 

Desenvolupament organitzatiu

El desenvolupament organitzatiu es desplega amb l'objectiu d'assegurar el vincle i la interconnexió entre les necessitats internes i organitzatives de la nostra entitat amb el context social, polític i econòmic.