CAT | ESP

Boletín del IDHC

Suscríbete ahora

Agenda y calendario de actos

[Jornada] El derecho al alcance de la ciudadanía: hacia un modelo de atención en red

Cuándo:
14/06/2023

Dónde:
Lleialtat Santsenca | c/ d’Olzinelles, 31 | Barcelona


Derechos humanos y migraciones

Cuándo:
17/10/2023 al 24/10/2023

Dónde:
Sant Quirze del Vallès


Ver más

Asóciate al IDHC

Tu granito de arena

En el IDHC trabajamos para hacer avanzar la historia de los derechos humanos. Una historia en la que todas y todos nosotros tenemos un papel que desempeñar.

¿Quieres formar parte?

Incidencia | Miércoles, 25 de noviembre de 2015

Demanda de información sobre la nueva herramienta de evaluación de las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia machista

Ca la Dona


Un dels factors claus en la protecció de les dones és la de l'avaluació del risc que pateixen, tant elles com les seves criatures. Aquesta avaluació del risc, servirà per desplegar el conjunt de mesures que han de garantir la seva adequada protecció. Aquestes han de tenir en compte les demandes específiques de les dones, de les quals s'ha de garantir l'autonomia i la llibertat, com preveu l'Article 6 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril. Per la seva banda, l'Article 23 de la  Llei 4/2015, de 27 d'abril preveu que la determinació de les mesures de protecció s'han d'adoptar per evitar a la víctima els perjudicis rellevants, valorant les seves circumstàncies personals, tenint en compte diversos factors, des de la dependència de la víctima envers l'infractor a especials vulnerabilitats de la víctima. L'article 24 d'aquesta Llei determina que la valoració de les necessitats de protecció de la víctima ha d'incloure sempre aquelles que hagin estat manifestades per ella amb aquesta finalitat. 

La valoració de risc que efectua el cos de Mossos d'Esquadra, no només comporta l'adopció d'unes determinades mesures de protecció i seguiment policial, sinó que s'incorpora a la confecció d'un atestat policial que acte seguit servirà de fonament per la incoació d'un procediment judicial, en què s'avaluarà el tipus d'infraccions que hagin pogut cometre's, la gravetat de les mateixes i el tipus de procediment a seguir i les mesures penals i civils que puguin acordar-se. L'article 50 del “Conveni d'Istanbul” del Consell d'Europa de 2011, preveu que els Estats part adoptaran les mesures legislatives o d'altre ordre per a què les forces de l'ordre adoptin mesures de protecció de forma ràpida i eficaç, oferint una protecció adequada i immediata a les víctimes.

Fins a la data, aquesta avaluació del risc, no es formalitza en un informe que n'exterioritzi les dades que han estat analitzades, les fonts de les quals provenen, els ítems valorats i en quines proporcions, per establir la valoració de risc. La impossibilitat d'accedir a aquestes dades i al procés deductiu que es realitza, impedeix a les parts de poder avaluar-la i de poder aportar dades per matisar o fonamentar les divergències de criteri que es puguin donar. Per altra banda, l'avaluació de risc, és una tasca complexa que pot partir des de l'anàlisi del victimari o de la víctima. Aquesta, pot enfocar-se amb diferents objectius: avaluar la gravetat del risc, el risc d'increment del risc, el risc de reiteració, etc... Els diversos instruments internacionals i les perspectives professionals des de les quals s'analitzen, legal, criminològica, policial, sociològica, etc. revela la diversitat de postures i criteris a tenir en compte. En  tot cas, ateses les conseqüències que l'avaluació del risc té per a les dones, convé que la mateixa s'analitzi per assolir el màxim consens possible en els paràmetres d'anàlisi a emprar. 

Recentment les entitats sotasignants hem tingut coneixement que el cos dels Mossos d'Esquadra,  està ultimant una nova eina de valoració del ric (VR). Fins la data no es té coneixement del procés de construcció d'aquesta nova eina que es troba en fase de validació. Es desconeixen els professionals que hi han intervingut, les seves especialitats tècniques, els estudis, nacionals o internacionals que s'han tingut en compte per confeccionar-lo, els ítems o paràmetres que conformen l'avaluació de risc, el pes de cadascun d'aquests factors, i el procés deductiu en base al qual s'arriba a la determinació final del risc en cada cas concret. 


Petició 

Ateses les anteriors consideracions, les entitats sotasignants sol•licitem al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya que per tal de conèixer i poder formular aportacions a l'eina de valoració del risc que es pretén implementar; s'informi aquestes entitats qui subscriuen: 

  •  De les especialitzacions professionals dels i de les tècniques que han intervingut en la seva confecció.
  •  Dels estudis nacionals i internacionals que s'han tingut en compte a l'hora de dissenyar aquesta eina de valoració de risc. 
  •  Dels ítems o criteris que es tenen en compte a l'hora de valorar el risc, el pes de cadascun d'aquests factors, i el procés deductiu d'acord amb el qual s'arriba a la determinació final del risc en cada cas concret. 

Un cop tramesa aquesta informació, ens comprometem a fer-los arribar les nostres aportacions al respecte, per tal de millorar aquesta eina clau per a la protecció de les dones víctimes de violència. 


Opciones de descarga

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Aviso legal | Cookies | ContactoDiseño web Manresa