CAT | ESP
Actualitat

Resum de les Observacions finals sobre el sisè informe periòdic d'Espanya del Comitè de Drets Humans

Al document s'assenyalen les situacions contràries als drets continguts en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics

Dilluns, 27 de juliol de 2015

A l'informe de conclusions finals s'indica en quins aspectes Espanya no s'ajusta a les disposicions del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, els quals es poden resumir de la següent manera: 

Segon Pla de Drets Humans

El Comitè lamenta que encara no s'hagi aprovat, i recomana l'acceleració del procés per tal d'abordar després de forma efectiva les importants qüestions plantejades per la socitetat civil, el propi Comitè i altres mecanismes de drets humans (art. 2).

Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica 

No hi ha recursos suficients per complir amb el seu mandat. A més, hi ha informes que posen en rellevància la manca d'independència d'aquest òrgan i preocupa el fet que encara no compti amb un president (art. 2).

Utilització de perfils ètnics

Tot i l'existència de LO 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana sobre la identificació de persones, al Comitè li preocupa la persistència de la pràctica de controls policials basats en perfils racials i ètnics contra certes minories ètniques (en particular els romanís). El Comitè recomana prendre mesures per combatre aquestes pràctiques, com ara incrementar les capacitacions pels agents sobre la sensibilitat cultural i la inadmissibilitat de la utilització de perfils ètnics. També ha d'investigar les faltes de conducta per motius de discriminació ètnica i portar els responsables davant els tribunals (art. 2, 12, 17 i 26).

No discriminació

Inmigrants, estrangers i minories ètniques segueixen essent objecte de discriminació en l'accés a certs drets fonamentals com l'accés a l'habitatge, educació, ocupació i atenció a la salut (arts. 2 i 26).

Persones amb discapacitat 

Al Comitè li preocupa la pràctica d'esterilització forçada a persones amb discapacitat, on la seva capacitat jurídica no es reconeix, i recomana seguir tots els procediments per obtenir el seu consentiment ple i informat en aquesta pràctica; a més d'impartir formació especial al personal de salut per conèixer millor el seu abast i impacte (arts. 2, 7 i 26).

Igualtat de gènere

Segueix persistint la discriminació de gènere pel que fa a la representació en els sectors públics i privats, especialment en els llocs que requereixen presa de decisions; així com pel que fa a les diferències salarials entre homes i dones (arts. 2, 3 i 26).

Violència de gènere i domèstica

Persisteix la violència contra la dona, havent-hi un alt grau de violència contra les immigrants (especialment romanís), les quals no solen denunciar les violacions sofertes. Es recomana intensificar esforços per acabar amb aquest tipus de violència i ajudar a les víctimes a denunciar i sobreposar-se (arts. 3 i 7).

Interrupció voluntària de l'embaràs

Al Comitè li preocupen les recents propostes de reforma de la LO 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, en particular la presentada al febrer de 2015; i que aquesta reforma pugui augmentar els avortaments il·legals i posar en risc la vida i salut de les dones a Espanya (arts. 3, 7 i 6).

Maltractaments i ús excessiu de la força per agents de policia 

Incloent tortura i maltractaments, particularment en el marc de protestes ciutadanes. Hi ha informes que donen compte de debilitats en les investigacions de denúncies i sancions; així com la concessió d'indults a policies condemnats per delictes com el de la tortura. Es recomana, entre altres coses, la utilització sistemàtica de gravació d'interrogatoris (arts. 7, 9 i 10).

Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) 

El Comitè lamenta el seu ús recurrent per privar la llibertat d'immigrants en situació irregular; així com les denúncies de maltractaments per part d'agents de l'Estat o per la seva no intervenció en les situacions de violència entre interns. Hi ha informes que exposen les males condicions imperants en alguns CIE, i que aquests no tenen les condicions d'higiene adequades (arts. 7, 9 i 10).

Règim d'incomunicació del detingut 

Tenint en compte la iniciativa de reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal, el Comitè expressa la seva preocupació sobre que aquesta no contempli l'abolició del règim d'incomunicació i que no garanteixi tots els drets establerts en l'art. 14 del Pacte, en particular el dret a l'assistència lletrada i / o mèdica (arts. 7, 9, 10 i 14).

Expulsió dels sol·licitants d'asil i els inmigrants indocumentats 

La pràctica de devolucions sumàries (o "expulsions en calent") que tenen lloc en la línia fronterera de Ceuta i Melilla, així com la negació de l'accés a nombrosos sol·licitants d'asil a les oficines d'asil d'aquestes ciutats, són un motiu de preocupació pel Comitè. Referent a això, es recomana revisar les disposicions de la Llei de Seguretat Ciutadana que donen suport aquest tipus de pràctiques (arts. 6 i 7).

Maltractaments i ús excessiu de la força en les operacions d'expulsió de sol·licitants d'asil i immigrants indocumentats

Tant per les autoritats espanyoles com les marroquines que actuen en territori espanyol (arts. 6 i 7).

Llei de seguretat privada

Són motiu de preocupació les atribucions atorgades per la nova Llei de Seguretat Privada (5/2014), que podria permetre que agents de seguretat privada exerceixin activitats dutes a terme per agents de l'Estat. S'ha d'assegurar la subordinació de la seguretat privada a la pública, i l'accés a la justícia i a mecanismes de reparació eficaços per a les víctimes de fets comesos pels agents de seguretat privada. L'Estat ha d'assegurar la capacitació dels agents de seguretat privada en matèria de drets humans (arts. 2, 6, 7 i 9).

Violacions als drets humans del passat 

El Comitè lamenta la posició d'Espanya respecte al manteniment en vigor de la Llei d'Amnistia de 1977, que impedeix la investigació de les violacions dels drets humans del passat com són la tortura, les desaparicions forçades i les execucions sumàries. També són preocupants les llacunes i deficiències en la regulació dels procediments de recerca, exhumació i identificació de persones desaparegudes; en particular, pel fet que la localització i identificació de persones desaparegudes es deixen a càrrec de la iniciativa dels familiars, i per les desigualtats que suposa per a les víctimes depenent de la regió de què es tracti. El Comitè també està preocupat per les dificultats en l'accés als arxius, en particular, els arxius militars. El Comitè recomana la seva derogació o esmena per fer-la compatible amb les disposicions del Pacte (arts. 2, 6 i 7).

Tracte de persones

Espanya segueix sent un país de destí, trànsit i orígen de dones, homes, nenes i nens víctimes del tràfic amb fins sexuals i de treball forçós. Investigació sistemàtica de les denúncies, enjudiciament dels responsables i, en cas de condemna, castigar-los i atorgar reparació integral a les víctimes (art. 8).

Menors no acompanyats 

Preocupació sobre els mètodes utilitzats per a determinar la seva edat, que en ocasions no respecten la sensibilitat dels nens i nens i posen en risc la seva integritat física (art. 24).

Doble instància penal i secret sumari 

Es demora l'adopció de la pretesa reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal que tindria com a fi la restricció del recurs al secret de sumari i la garantia del dret de tota persona declarada culpable d'un delicte a que la sentència condemnatòria i la pena imposada siguin sotmesos a un tribunal superior (art. 14).

Llei de Seguretat Ciutadana (Llei No. 4/2015)

És preocupant l'efecte dissuasori que pugui tenir per a la llibertat d'expressió, d'associació i de reunió pacífica. En particular, preocupa l'ús excessiu de sancions administratives contingudes en la Llei, les quals exclouen l'aplicació de certes garanties judicials establertes en el Pacte; l'ús de termes indeterminats i ambigus en algunes de les seves disposicions, cosa que podria donar lloc a un ampli marge de discrecionalitat en l'aplicació d'aquesta Llei; i la prohibició de fer ús d'imatges o dades personals o professionals d'autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat. Es recomana revisar aquesta Llei i les subsegüents reformes del Codi Penal, en consulta amb tots els actors involucrats, per tal d'assegurar la seva estricta conformitat amb el Pacte (arts. 19, 21 i 22).

Descargas
Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España (74,45 KB)
Enlaces relacionados
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics
Comitè de Drets Humans

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits